حرکت

در عکاسی از مناظر شهری عکاس می تواند به جای توجه به خیابانها و بلوارها و ساختمانها به ویرانه ها توجه کند و از خرابی های شهری،‌از شهری که بود و نه شهری که هست عکاسی کند.