نظر گاه (زاویه دید)

گاهی باید زاویه دیدمان را پایین تر بیاوریم.