تصویر پلان بندی شده

همیشه پلان بندی در عکس به مخاطب قدرت خیال پردازی و ورود به دنیای ما را می دهد دنیایی پر از خیال، پلان بندی کلید وارد کردن قصه به تصویر است.