عکس رنگی
جهان اگر در چشمان ما رنگی نداشت قطعا جای سخت تری می شد.

رنگ ها و تنها رنگها برای ما عشق، شادی، زیبایی، و لذت زندگی را ساخته اند، تنها به مدد رنگ است که این مفاهیم برای ما معنی می شوند. در عکس رنگی هرچه رنگها طبیعی تر باشند آرامشی که درون بیننده ما ایجاد می کنند بیشتر است چرا که با او غرابت بیشتری دارند شاید هم با آنچه در دل او هنوز زنده ولی متاسفانه در جهانمان صنعتی شده ما کم رنگ شده.

رنگهای صنعتیِ فاقد آن حسِ عمیق زندگی، روحمان را خشک کرده و تنها در چنین مکانی است که کمی تازگی به دل ما وارد می شود. رنگ های پاییزی با تمام زیبایی در ما غمی غریب را القا می کنند ، غمی لذت بخش تو گویی ما را به لحظه ای وصل می کنند که چیزی که از دست رفت ارزشش را تازه با فقدان خود در ما نمایان کرد.

موقعی که این عکس را می گرفتم به این فکر کردم که چقدر جاهای خالیِ روی کوه یاد آور آن چیز از دست رفته است و رنگهای درختان ارزش آن گوهر را هویدا می کنند. درختان تبریزی حرکتی که از گوشه سمت چپ پایین عکس شروع می شد و به گوشه سمت چپ بالای عکس ختم می شد را ریتم بخشیدند .

وقتی با چنین صحنه ای رو برو می شویم باید ریتم، چرخش رنگ، فضای مثبت و منفی، همه و همه را باهم در کادر به درستی جای دهیم چرا که عکس را نه برای یاد آوری لحظه ای شیرین به خودمان که برای تقسیم آن شیرینی با دیگری است که می گیریم.

ترکیب بندی دقیق:

در روند عکاسی باید به همه چیز توجه کامل داشت رنگ نیز یکی از این موارد است. سعی کنید همه عناصر داخل کادر شما تعادل و انسجام بصری داشته باشند. نباید هیچ عنصری فدای دیگری شود همه باید باهم کمپوزسیون شمارا کامل کنند.

به رنگها توجه کنید واگر دیدید رنگ خاصی در تصویر تک افتاده و نمی تواند با دیگر رنگها ارتباطی بصری پیدا کند آن را از کادر خود بیرون بگذارید گاهی نیاز است برای این موضوع کل کادر و یا زاویه دید خود را تغییر دهید.