تصویر پلان بندی شده

همیشه پلان بندی در عکس به مخاطب قدرت خیال پردازی و ورود به دنیای ما را می دهد دنیایی پر از خیال، پلان بندی کلید وارد کردن قصه به تصویر است.

تعریف ساده پلان بندی در عکاسی یعنی گذاشتن عناصری در کادر که ما را به صورت مرحله به مرحله به عمق تصویر وارد کند .
پلان بندی مانع از تخت شدن تصویر می گردد٬ البته که برای به دست آوردن یک عکس خوب این یک قانون قطعی نیست و حتی گاهی لزم است ما عکس را تخت بگیریم ولی اگر در قاب بندی و کمپزسیون یک عکس لازم باشد باید بدانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
کافی است به عناصر دقت کنیم و چشم مخاطب را پله به پله وارد عکس کنیم .

مرای مثال در پلان بندی این عکس

من وقتی به این عکسم نگاه می کنم روزی که در اینجا بودم را نه بلکه روزی که می خواهم باشم را تصور می کنم، چرا که ما نیز به عنوان عکاس یک روز مخاطب عکس خود خواهیم شد٬ انگار موقع عکس گرفتن با خودمان در آینده حرف می زنیم .
امروز که به این عکس نگاه می کنم دلم می خواهد به سمت این طبیعت قدم زنان حرکت کنم و از کوه بالا روم و در بالای کوه خودم را به ابر ها نزدیک تر بیابم دست در کیفم کنم و بطری آب را درآورم و جرعه ای بنوشم و در آن میان به زاویه نگاه دوربین چشم بیندازم تا شاید خود قدیمی ام را آن گوشه بیرون کادر دوباره بیابم و برای خودم دستی تکان دهم و بگویم میبینی بالاخره از این کوه بالا رفتیم.

این خیال پردازی درون کادر نتیجه پلانبندی کادر است چرا که این ترفند به ما فرصت بیشتری برای دیدن جزعیات در تصویر را می دهد برعکس عکاسی تخت که ما را به صورت یکباره با کل عناصر تصویر روبرو می کند.